Poplatky na rok 2023:

Platby v hotovosti přijímáme od 1. 2. 20223

Číslo bankovního účtu: 123-2469550287/0100. Splatnost poplatků je 31. 3. 2023:

  • nájemné z pozemku - VS 1012+číslo popisné
  • poplatek za 1 psa - 150,- Kč, za každého dalšího 200 Kč - VS 1341+číslo popisné
  • poplatek za komunální odpad VS 1345+číslo popisné

Pro snadnější výpočet výše poplatku za komunální odpad uvádíme tabulku.

 

výše poplatku

občan 18-69 let

900 Kč

dítě do 18 let

450 Kč

student nad 18 let (doložit potvrzení o studiu)

450 Kč

3. a další dítě do 18 let

0 Kč

poplatník nad 70 let

450 Kč

nemovitost bez trvalého pobytu

900 Kč

 

Pokud se nebudete jisti výší poplatku, volejte na tel. č. 461 545 795 nebo napište na e-mail horka@bezdrat.net.

OZV_k_mistnimu_poplatku_za_odpadove_hospodarstvi_2023doc.doc (76800)

 

 

 


Kancelář OÚ Vendolí je pro veřejnost otevřena v tyto úřední dny:

pondělí, středa 7 - 12 a 13 - 17 hodin. 

tel: 461 545 795, e-mail: obec.vendoli@bezdrat.net

Děkujeme za respektování úředních hodin.

 

 

 


Dne 11. 12. 2022 byl připomínkován návrh nvého jízdího řádu, který má platit od 11.12.2022.  Odpověď nám byla poslána dne 6. 12. 2022:

Vyjádření k připomínkám k jízdnímu řádu.docx (15184)

 

 

 

 


 


Chodník Vendolí - křižovatka silnic III/36625/3661 - dolní část obce, II. Etapa, první část

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012458

Projekt se týká stavby nového chodníku podél silnice III/36625 v obci Vendolí směrem na Hradec nad Svitavou. Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost pěší dopravy prostřednictvím výstavby nového chodníku. Chodník bude postaven tak, aby vyhovoval potřebám osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Předmětná část chodníku je vedena podél silnice III/36625 v obci Vendolí ve směru na Hradec nad Svitavou. Začátek úseku je v km 0,474, cca u č. p. 70, konec úseku je cca u č. p. 340 v délce km 0,860.

Chodník je veden podél silnice v šířce 1,50m, příčném skonu 2,0%. Od silnice bude chodník ohraničen betonovým obrubníkem silničním, od zeleně betonovým obrubníkem parkovým. Chodník je veden přes sjezdy na pozemky, v řešeném území bude upravena jedna autobusová zastávka.

Výstupem předkládaného projektu bude nový chodník pro pěší v obci Vendolí. Chodník, který je umístěn podél silnice III/36625 bude postaven v celkové délce 349 m.

Projekt „Chodník Vendolí - křižovatka silnic III/36625/3661 - dolní část obce, II. Etapa, první část“ je navázán na Specifický cíl 1.2 IROP. Cílem specifického cíle 1.2 je zvýšit podíl udržitelných forem dopravy. "Udržitelná doprava vytváří funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob a nákladů a není v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž životního prostředí a eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví".

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.

termín dokončení realizace projektu: 30. 4. 2021

publicita text.docx (70177)


Dotazník pro občany žijící na území MAS SVITAVA

 
 

Spolupráce obce Vendolí s MAS Svitava

Obec Vendolí si prostřednictvím MAS Svitava v loňském  roce 2019 podala žádost o finanční podporu na stavbu lesnického oplocení, určeného k ochraně vysazených melioračních a zpevňujících dřevin. Žádost byla úspěšná a byla rozhodovacím orgánem MAS Svitava vybrána k dotační podpoře.
Podpora byla obci Vendolí prostřednictvím SZIF proplacena ve výši 141.950,- Kč.
 
 


Chodník Vendolí - křižovatka silnic III/36625/3661 - dolní část obce,

I. Etapa

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009837

 

Popis projektu:

Projekt se týká stavby nového chodníku, který se skládá ze dvou částí. První část chodníku je vedena po pravé straně silnice III/3661 od křižovatky se silnicí III/36625 v obci Vendolí směrem na Ostrý Kámen, druhá část chodníku je vedena podél silnice III/36625 ve směru na Hradec nad Svitavou.

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost pěší dopravy prostřednictvím výstavby nového chodníku. Chodník bude postaven tak, aby vyhovoval potřebám osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

 

Výsledek:

Díky realizaci projektu došlo k vybudování chodníku a jeho uzpůsobení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v místě, kde zatím žádný chodník neexistoval. Zvýšil se podíl udržitelných forem dopravy (pěší dopravy) na území obce a zároveň bezpečnost silničního provozu v daném území.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.


 


Program rozvoje obce na léta 2021 – 2030

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání 27. února 2020 seznámilo s předběžným návrhem Programu rozvoje obce na léta 2021 – 2030. Od 1. března 2020 bude návrh zveřejněn na webových stránkách obce (www.obec-vendoli.cz), aby byl zpřístupněn občanům obce. Tímto vyzýváme naše občany, aby zasílali své náměty a návrhy na případné doplnění nebo úpravu návrhu PRO prostřednictvím elektronické pošty na obecní úřad (kontakt : obec.vendoli@bezdrat.net) v termínu do 9. 4. 2020. Po zpracování připomínek bude PRO na dubnovém zasedání zastupitelstva schválen. Program rozvoje obce je jedním z dokumentů, které jsou podmínkou poskytovatelů dotací k žádosti o dotace.

Celý program zde:  PRO na léta 2021-2030, NÁVRH.docx (1484060)

Vesnice roku 2019


Geomorava


"Vážení občané zpřístupnili jsme pro vás novou mapovou aplikaci, pomocí níž lze prohlížet mapu obce, nahlížet do systému katastru nemovitostí pouhým kliknutím na parcelu v mapě. V záložce vrstvy (první záložka nahoře uprostřed) můžete nalézt letecké snímky, historické mapy, čísla popisná a informace například o inženýrských sítích, územním plánu, pasportech atd. V aplikaci lze jednoduše měřit vzdálenosti a tisknout. Pro bližší informace klikněte na ikonu napovědy O aplikaci, kde můžete shlédnout videonávody. "
 
Katastrální mapa | Vendolí

Historické fotografie našich měst a obcí.

 


Mapa katastru Obce Vendolí z roku 1835.
Podívejte se na opravdu unikátní mapu naší obce z roku 1835. Stačí kliknout na první obrázek (skica) a potom plusem, nebo kolečkem na myši si zvětšujte, ručkou posunujte.
Stabilní katastr - Čechy, Morava a Slezsko
 

Zvětšete si fotomapu naší obce z roku 1954

Zvětšit či zmenšit lze i kolečkem, pohyb mapou jde přidržením levého tlačítka na myši. V pravém rohu nahoře si každý obrázek můžete přepnout do současnosti a porovnat.

Doporučuji oba kravíny, hospodu U Štefků, chatky u Svitav, nebo rybník Rosnička.

Napravo si zatrhněte 50. léta, najděte Vendolí a přepněte na satelitní mapu.

Prohlížení - Národní geoportál INSPIRE